Innhold
1
Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

> Temaside

2
Håndtering i Asker Seilforening

​Krav om politiattest i Asker Seilforening

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

 

I Asker Seilforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med

NN

 

eller hans/hennes stedfortreder


NN

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting av politiattest:

  1. Den søknaden gjelder for sender en mail med fødselsdato til trenerkoordinator@asker-seilforening.no.
  2. Trenerkoordinator returnerer en bekreftelse på formål med politiattest.
  3. Den søknaden gjelder for legger bekreftelsen i en elektronisk søknad på attest.politi.no. Søkere under 18 år og andre som ikke kan eller ønsker å benytte elektronisk ID, kan sende søknad i posten med bekreftelsen som vedlegg, slik det er beskrevet på Norges Idrettsforbund sine nettsider vedr. politiattest
  4. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  5. Den søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til Trenerkoordinator, som noterer dato for framvisningen.

 

Asker Seilforening skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ny attest skal innhentes når den gjeldende er tre år gammel.

 

Med vennlig hilsen 
Styret i Asker Seilforening

 

 

 I fokus